Algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Definities

Doorheen deze algemene voorwaarden, verstaat men onder :

« Klanten » : beantwoorden aan de kwalificatie « Klanten » :

de « Consumenten», namelijk de natuurlijke personen die een Goed / Goederen en een Dienst / Diensten aanschaffen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

de «Professionelen », namelijk de natuurlijke of rechtspersonen die een Goed / Goederen en een Dienst / Diensten aanwerven in het kader van het duurzaam nastreven van hun economisch doel.

« Overeenkomst» : beantwoorden aan de kwalificatie « Overeenkomsten » :

– De « Dienstenovereenkomst » : iedere andere overeenkomst dan een Verkoopovereenkomst, waarbij de Verkoper de Klant een Dienst levert of zich ertoe verbindt een Dienst te leveren en de Klant de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen (b.v. het leveren van onderhouds- of herstellingsdiensten door de Verkoper);

– De « Verkoopovereenkomst » :iedere overeenkomst waarbij de Verkoper de eigendom van Goederen aan de Klant overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te dragen en de Klant de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel Goederen als Diensten betreft; (b.v. de verkoop van drones, toebehoren, audiovisuele materialen of de verkoop van opleidingen die de levering van theoretische documenten impliceren, gekoppeld aan het verschaffen van praktische opleidingen).

« Plaats van de Levering» : op het adres aangegeven door de Klant of op het adres van de Verkoper te 2627 Schelle, Interescautlaan 100;

« Partij » : De Verkoper of de Klant, gezamenlijk aangeduid als « de Partijen ».

« Betalingsdienstaanbieder» : Onderneming belast met het verzekeren van de correcte uitvoering van betalingen binnen de Overeenkomsten gesloten op afstand ;

« Producten» : Goederen en/of Diensten aangeboden door de Verkoper op het adres van de Show-room en op de Site en waarvan de verkoop onderworpen is aan de algemene voorwaarden ;

de «Diensten » : elke prestatie verricht door de Verkoper in het kader van zijn professionele activiteit of in uitvoering van zijn statutair doel;

de « Goederen » : de lichamelijke roerende zaken die worden aangeboden door de Verkoper, zoals drones, alle toebehoren en audiovisuele materialen.

« Show-room »: Lokalen van de Verkoper waar de Goederen en Diensten worden aangeboden, uitsluitend op afspraak toegankelijk voor Klanten en gelegen te 2627 Schelle, Interescautlaan 100.

« Site » : De website geëxploiteerd door de Verkoper, toegankelijk via het adres https://www.aerialsolutions.be/ , waar de Goederen en Diensten worden aangeboden.

« Verkoper» : TWORX BVBA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Bloemenveld 21, en inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0847.821.867.

Tel : +32 (0) 485 462 599

E-mail : info@aerialsolutions.be

BTW N°: BE 0847.821.867.

Rekeningnummer bij een Belgische kredietinstelling : BE34 7340 3483 1190  BIC : KREDBEBB.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (aeronautische activiteiten) (polisnr. 14.020.382

) afgesloten voor de lidstaten van de Europese Unie bij de Belgische Maatschappij voor Luchtvaart Verzekeringen

(AVIABEL) ingeschreven in de KBO onder het nummer 0403.248.004.

Lid  van de V.Z.W. Belgian Unmanned Aircraft Systems. 

1.2 Voorwerp van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden beheersen de Overeenkomsten gesloten tussen de Verkoper en de Klanten,

– in de Show-room (Overeenkomsten in aanwezigheid van de Partijen) ;

– via de Site en/of per telefoon (Overeenkomsten op afstand).

1.3 Afwijkingen, wijzigingen en niet-toepasselijkheid

Er kan slechts worden afgeweken van de algemene voorwaarden door middel van een geschreven document afkomstig van de Verkoper en naar behoren ondertekend door de Partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de Verkoper die specifiek zijn opgenomen in een Productaanbod, zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

De algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van alle andere voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van Klanten of van derden, zelfs als deze documenten een latere datum hebben.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor het sluiten van toekomstige Overeenkomsten.

De algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst zijn diegene die van toepassing waren op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

Het niet toepassen, door de Verkoper, van één of meerdere bepaling(en) van de algemene voorwaarden zal in geen geval kunnen worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om zich op deze voorwaard(en) te beroepen

 1. BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

De Goederen worden met hun essentiële kenmerken (modellen, merken, specificaties, functionaliteiten, omschrijvingen, prijzen, etc.) gepresenteerd in commerciële mededelingen (onder andere op de Site).

De Diensten worden met hun essentiële kenmerken (soort van aangeboden Diensten, beschikbare opties, etc.) gepresenteerd in commerciële mededelingen (onder andere op de Site).

De informatie die verschaft wordt middels deze commerciële mededelingen (onder andere op de Site) verbindt de Verkoper niet ten opzichte van Professionelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om aan de informatie wijzigingen aan te brengen die hij nuttig en/of nodig acht.

De Producten worden geïllustreerd door fotomateriaal. Het fotomateriaal valt volledig buiten de contractuele sfeer en wordt louter ter illustratie gegeven.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om het Productenassortiment voorgesteld middels de commerciële mededelingen (onder andere op de Site) op ieder ogenblik en zonder kennisgeving aan te passen.

 1. PRIJS VAN DE PRODUCTEN

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro (EUR) en zijn inclusief BTW.

De kosten, belastingen en andere lasten verbonden met de aankoop van Producten (in het bijzonder eventuele transport-, verzend- en leveringskosten voor de Goederen) worden later meegedeeld op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling en zijn, behoudens uitdrukkelijke afwijkende bedingen, ten laste van de Klant.

Behalve ten opzichte van Consumenten, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de prijs aan te passen of om éénzijdig een bestelling te annuleren indien blijkt dat de aangegeven prijs en/of beschrijving van het/de Product(en) in de commerciële mededelingen (onder andere op de Site) kennelijk op een vergissing berust(en), ondanks de grote aandacht die de Verkoper besteedt aan de juistheid van de informatie die wordt weergegeven in de commerciële mededelingen (onder andere op de Site).

De Verkoper heeft het recht om zijn prijzen op ieder ogenblik te wijzigen, met dien verstande dat de prijs van bevestigde bestellingen nooit zal worden gewijzigd.

Prijzen vermeld in offertes zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere partijen gedeeld worden.

 1. LEVERING VAN GOEDEREN

De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelde Goederen te leveren voor zover de beschikbare stocks dit toelaten en de Diensten te leveren voor zover de beschikbare mankrachten dit toelaten.

Behalve indien de Partijen uitdrukkelijk een andere leveringstermijn voor de Goederen / Diensten hebben bedongen in de bestelbon ondertekend door de Klant (Overeenkomsten in aanwezigheid van de Partijen) of bij het sluiten van een Overeenkomst op afstand (b.v. Overeenkomsten via de Site), zullen de Goederen / Diensten worden geleverd binnen een termijn van tien (10) werkdagen die aanvangt:

– bij het ondertekenen van de bestelbon (Overeenkomsten in aanwezigheid van de Partijen):

– bij het versturen van de e-mail ter bevestiging van de bestelling (Overeenkomsten op afstand).

Voor Professionelen worden de leveringstermijnen voor Goederen / Diensten slechts gegeven als indicatie, en zal er geen enkele vergoeding kunnen worden geëist van de Verkoper in het geval de bovenvermelde termijnen niet gehaald worden.

Indien, na het sluiten van de Overeenkomst, een Goed of Dienst niet kan worden geleverd op de overeengekomen datum van de levering, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht en kunnen kiezen:

– ofwel, om de Overeenkomst op te zeggen; in dit geval zij hij worden terugbetaald via overschrijving binnen 14 kalenderdagen;

– ofwel, om te wachten totdat het Goed opnieuw beschikbaar is of de Dienst kan worden geleverd; in dit geval zal de Klant regelmatig geïnformeerd worden over de beschikbaarheidsdatum van het Goed of over de leveringsdatum van de Dienst.

De Klant zal zijn keuze per e-mail te kennen geven aan de Verkoper.

Indien de levering betrekking heeft op een Goed en deze dreigt vertragingen op te lopen door oorzaken die toerekenbaar zijn aan de Klant, zal het Goed worden bijgehouden in opslag, indien nodig, op kosten en op risico van de Klant. De Verkoper is ontheven van iedere vorm van aansprakelijkheid daaromtrent.

 1. AANVAARDING VAN DE PRODUCTEN

Onverminderd het recht van de Consument om zijn eventueel herroepingsrecht uit te oefenen en/of om zich te beroepen op de dwingende bepalingen van het toepasselijke recht, beëindigt de levering van de Goederen of Diensten aan de Klant definitief alle aanspraken van de Klant, tenzij voorbehouden worden geformuleerd per aangetekend schrijven dat binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen die aanvangt op de werkelijke leveringsdatum (bevestigd door het afgeven van een leveringsbon) van de Goederen en / of Diensten, ontvangen dient te worden door de Verkoper

Bij aanulatie van een bestelling die nog niet geleverd is zal aan de klant een verbrekingsvergoeding van 25€ exBTW aangerekend worden.

 1. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK GELDEN IN HET GEVAL VAN HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

6.1 Afwikkeling van de bestelling in het geval van een Overeenkomst gesloten op de Site

De Klant kan kiezen of hij een Overeenkomst via de Site afsluit in het Nederlands, Frans of Engels.

Het afsluiten van een Overeenkomst via de Site is enkel mogelijk indien voorafgaand een klantenaccount werd gecreëerd.

Het plaatsen van een bestelling is technisch slechts mogelijk indien de Klant uitdrukkelijk heeft erkend dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden, en dat hij deze heeft aanvaard.

Om een Overeenkomst af te sluiten via de Site, dient de Klant de volgende stappen te volgen:

– De Klant verbindt zich met de Site, selecteert de Producten die hij wenst aan te kopen en plaatst deze in zijn “Winkelmandje” (“Cart”), uit zijn wil om de bestelling te plaatsen door zijn Winkelmandje te bevestigen.

– Tot op het moment van betaling kan de Klant zijn bestelling wijzigen door te klikken op het icoon «Winkelmandje » rechtsboven op het scherm.

– De Verkoper deelt aan de Klant het totaal te betalen bedrag incl. BTW voor de gekozen Producten mee, net zoals het bedrag van de bijkomende kosten, zoals de leveringskosten (indien van toepassing).

– Nadat hij een volledige samenvatting heeft ontvangen van de bestelling en nadat hij de inhoud en de totale prijs van zijn bestelling incl. BTW heeft geverifieerd, bevestigt de Klant zijn wil om over te gaan tot de betalingsfase.

– Om de bestelling te plaatsen, dient de Klant zich te identificeren en het leveringsadres en de gewenste leveringsmethode aan te geven.

– Hij dient vervolgens de gewenste betalingsmethode te selecteren.

– Om te betalen dient de Klant te klikken op de knop “Betalen” of een gelijksoortig bericht.

– De Klant wordt vervolgens automatisch verwezen naar de site van de Betalingsdienstaanbieder, waar hij zijn betalingsparameters meedeelt (betalingsmethode, kredietkaartnummer…).

– De betaling wordt gevraagd aan de betreffende financiële instelling.

– De Klant ontvangt de betalingsbevestiging.

– De prijs van de Producten, de eventuele kosten van de levering en alle andere kosten, worden integraal betaald voorafgaand aan de levering van de Producten.

– Wanneer de betaling bevestigd is aan de Verkoper, wordt de Klant per e-mail geïnformeerd over de aanvaarding van de bestelling (« Bevestigingsmail »). De Bevestigingsmail bevat een samenvatting van de bestelling. De Verkoper raadt aan om deze e-mail op papier of elektronisch te bewaren als bewijs van de inhoud van de bestelling. Het versturen van deze Bevestigingsmail na de aanvaarding van de betaling wordt geacht het moment te zijn waarop de Overeenkomst daadwerkelijk is gesloten tussen de Partijen.

De Verkoper gaat vervolgens over tot de levering van de Producten op de Plaats van de Levering opgegeven bij de plaatsing van de bestelling.

6.2 Afwikkeling van een bestelling in het geval van een Overeenkomst gesloten ingevolge een telefoongesprek

Wanneer een Consument de Verkoper per telefoon informeert over zijn wens om een Overeenkomst te sluiten, bevestigt de Verkoper het tussentijds akkoord door middel van een e-mail met daarin een volledige samenvatting van zijn bestelling, de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze bestelling en de uitnodiging om tot betaling over te gaan.

Wanneer de betaling bevestigd wordt aan de Verkoper is de Overeenkomst daadwerkelijk gesloten tussen de Partijen.

De Verkoper gaat vervolgens over tot de levering van de Goederen / Diensten op de Plaats van de Levering die is opgegeven voorafgaand bij de plaatsing van de bestelling.

6.3 Consumentenrecht van opzegging

Voor de op afstand gesloten Verkoopovereenkomsten waarvoor een herroepingsrecht bestaat heeft de Consument het recht om de Verkoper, door middel van een ondubbelzinnige verklaring, in kennis te stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument – of een derde die door de Consument werd aangewezen en niet de vervoerder is, fysiek het Goed in bezit heeft genomen.

Voor de op afstand gesloten Dienstenovereenkomsten waarvoor een herroepingsrecht bestaat, heeft de Consument het recht om de Verkoper, door middel van een ondubbelzinnige verklaring, in kennis te stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten.

 1.  a) Gevallen waarin de Consument geen herroepingsrecht heeft

In de gevallen geviseerd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht is het de Consument niet toegestaan zich te beroepen op zijn herroepingsrecht, en met name in geval van :

– levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Goederen, of Goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– levering van Goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

– levering van Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

– levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

– volledige uitvoering van de Dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

De Consument erkent dat hij werd geïnformeerd dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen in de hypotheses die voorzien zijn in deze bepaling, en met name:

– indien de drone werd gemaakt volgens zijn specificaties ;

– indien de drone heeft gevlogen ;

– indien de batterijen werden gebruikt; etc.

 1. b) Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument

Indien de Consument zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen (buiten de uitzonderingen voorzien in het artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht), heeft hij het recht om de Overeenkomst zonder opgave van reden te herroepen binnen een termijn van veertien (14) dagen.

De Consument dient de Verkoper in kennis te stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, (b.v. door gebruik te maken van de bewoordingen van het herroepingsformulier dat wordt voorgesteld in deze algemene voorwaarden), en dit binnen veertien (14) kalenderdagen:

– na de dag van het sluiten van de Overeenkomst indien het gaat om een Dienstenovereenkomst;

– na de dag waarop de Consument – of een derde die door de Consument werd aangewezen en niet de vervoerder is –, fysiek het Goed in bezit heeft genomen, indien het gaat om een Verkoopovereenkomst;

– na de dag waarop de Consument – of een derde die door de Consument werd aangewezen en niet de vervoerder is –, het laatste Goed in bezit heeft genomen indien het gaat om een Overeenkomst die betrekking heeft op meerdere Goederen, besteld door de Consument door middel van één bestelling en voor zover deze Goederen afzonderlijk worden geleverd.

– Na de dag waarop de Consument – of een derde die door de Consument werd aangewezen en niet de vervoerder is –, fysiek de laatste zending of het laatste onderdeel in bezit neemt, indien het gaat om een Overeenkomst betreffende de levering van een Goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen.

Om doeltreffend zijn recht op herroeping uit te oefenen, kan de Consument:

– zijn wil om te herroepen te kennen geven per gewone brief te versturen naar de Show-room van de Verkoper (2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 643) of per e-mail te versturen naar info@aerialsolutions.be

Voorbeeld van herroepingsformulier :«. Gelieve enkel indien u de overeenkomst wenst te herroepen dit formulier in te vullen en het te versturen:— Ter attentie van de TWORX BVBA, met zetel te 2610 Wilrijk, Bloemenveld 21, en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0847821867.–           Tel. : +32 (0) 485 462 599–           E-mail : info@aerialsolutions.be.— Ik/Wij (*) geef/geven (*) u bij deze kennis van mijn/onze (*)herroeping van de Overeenkomst met betrekking tot het goed (*) / voor de levering van de dienst (*) hieronder omschreven:— Besteld op (*)/ ontvangen op (*)— Naam van de consument(en)— Adres van de consument(en)— Handtekening van de consument(en) (enkel in geval van mededeling van dit formulier op papier)— Datum(*) Gelieve de overbodige vermelding te schrappen.”

Wanneer het herroepingsrecht betrekking heeft op een Overeenkomst op grond waarvan de Consument Goederen heeft ontvangen, recupereert de Verkoper deze bij de Consument in hun originele verpakking en met alle toebehoren. De directe kosten verbonden met de recuperatie van de Goederen zullen worden gedragen door de Consument.

 1. c) Terugbetaling naar aanleiding van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument

Wanneer het herroepingsrecht van toepassing is en de Consument gebruik maakt van dit recht, zal de totale aankoopprijs die werd betaald door de Consument (met inbegrip van de transportkosten voor een standaardlevering, maar eventueel verminderd met een bedrag dat overeenstemt met de waardevermindering van de Goederen ten gevolge van het gebruik van de Goederen, voor zover dit gebruik verder ging dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen) worden terugbetaald door de Verkoper, onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt bij het sluiten van de Overeenkomst en dit binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de Verkoper ingelicht werd over de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen.

De Consument zal aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de waardevermindering van de Goederen als gevolg van het gebruik van de Goederen, voor zover dit gebruik verder ging dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

Indien het Goed werd teruggenomen zonder zijn originele verpakking, zal de waardevermindering forfaitair worden vastgesteld op 15% van de aankoopprijs teneinde de kosten voor controle en eventueel in oorspronkelijke staat herstellen van het Goed te dekken.

Enkel de Goederen in hun originele verpakking die niet beschadigd zijn kunnen het voorwerp uitmaken van een integrale terugbetaling.

Indien de Consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste standaardlevering , worden de extra leveringskosten van het Goed niet terugbetaald

 1. SANCTIES IN GEVAL VAN WANPRESTATIE EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Onverminderd de mogelijkheid om zich te beroepen op de gemeenrechtelijke sancties, zowel ten opzichte van Consumenten als ten opzichte van Professionelen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor:

– om onmiddellijk, zonder voorafgaandelijke tussenkomst van een rechtbank en zonder de Klant voorafgaand in gebreke te hebben gesteld, de uitvoering van zijn eigen verbintenissen op grond van de Overeenkomst (b.v. levering van Goederen, uitvoering van Diensten) gedeeltelijk of geheel op te schorten zolang de Klant niet tegemoetkomt aan zijn eigen verbintenissen en zonder dat de Professioneel hiervoor aanspraak kan maken op enige vergoeding;

– om kennis te geven van de ontbinding van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en zonder dat enige schadevergoeding dient te worden betaald, in het geval de Klant nalaat een contractuele tekortkoming binnen acht (8) dagen na het verzenden van een ingebrekestelling door de Verkoper waarin laatstgenoemde de Klant uitnodigt om een einde te stellen aan de aangekaarte contractuele tekortkoming, recht te zetten;

– om kennis te geven van het einde van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en zonder dat enige schadevergoeding dient te worden betaald:

 • in het geval van ernstige vermoedens van kwade trouw of (poging tot) bedrog in hoofde van de Klant;
 • in het geval van herhaalde misbruiken van het herroepingsrecht door de Consument;
 • in het geval van het meermaals aanleveren van fictieve, foutieve of verdachte gegevens door de Klant;
 • in het geval van plaatsing van bestellingen door een minderjarige of een persoon die niet beschikt over volledige handelingsbekwaamheid.

7.1 Inning achterstallige facturen

Bij het innen van facturen die niet of laattijdig betaald worden door een opdrachtgever kan de dienstverlener beroep doen op een incassobureau/gerechtsdeurwaarder om de achterstallige facturen te innen. De kosten hieruit voortvloeiend worden integraal doorgerekend aan de opdrachtgever. Bij een schriftelijke aanmaning worden 12,5€ aanmaningskosten in rekening gebracht. Het schadebeding bedraagt 10%.

Alle geleverde goederen die nog niet betaald zijn blijven eigendom van TWORX BV.

 1. GARANTIES

8.1 Algemene garantie van de Verkoper

Bij de levering van de Goederen en Diensten dient de Klant de conformiteit van de geleverde Goederen en Diensten na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, een voorbehoud te formuleren wat betreft hun conformiteit.

De Klant is ertoe gehouden onmiddellijk de Verkoper in kennis te stellen indien hij een zichtbaar gebrek waarneemt aan de geleverde Goederen en/of Diensten.

Indien eventuele gebreken niet ter kennis worden gebracht binnen tien (10) dagen na de levering van de  Goederen / Diensten, wordt de Klant geacht het geleverde Goed / de geleverde Dienst te hebben aanvaard /  goedgekeurd.

Behoudens uitdrukkelijke afwijkende bedingen, en onverminderd tegenstrijdige dwingende bepalingen (in het bijzonder het herroepingsrecht van de Consument wanneer dit bestaat), worden de verkochte Goederen niet teruggenomen door de Verkoper. Iedere retour buiten het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument zal bijgevolg voorafgaand op schriftelijke wijze moeten worden goedgekeurd door de Verkoper. De Klant dient zijn verzoek voor een goedkeuring om het Goed te retourneren per e-mail te richten tot: info@aerialsolutions.be. In het geval van een goedgekeurde retour en behoudens toepassing van de garantie voor consumptiegoederen (zie artikel 8.2. infra), zal de Klant alle kosten gelieerd aan het vervoer van het/de geretourneerde Goed(eren) ten laste nemen.

Indien de Klant een klacht formuleert en dit voorbehoud wordt gegrond geacht door de Verkoper na onderzoek van het bewuste Goed of Dienst, heeft laatstgenoemde de keuze tussen:

–  het betalen van een vergoeding, met als maximum het bedrag dat door de Klant werd betaald voor de bestelling of

– de kosteloze herstelling van het Goed en/of het gratis verlenen van de Dienst.

8.2 Garanties voorbehouden voor de Consumenten

 1.  a) Garantie voor consumptiegoederen – verplichting om overeenstemmende Goederen te leveren

De artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek kennen rechten toe aan Consumenten bij de verkoop van Goederen aan Consumenten.

Deze rechten worden niet beïnvloed door andere garanties die worden toegekend door deze bepaling.

De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Op straffe van verval van de garantie dient de Consument binnen een termijn van twee (2) maanden,vanaf de dag waarop de Consument het gebrek heeft vastgesteld, de Verkoper per aangetekend schrijven te informeren over het bestaan van een gebrek aan overeenstemming.

De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het Goed mag verstrijken.

In afwijking van hetgeen voorafgaat, is de Verkoper aansprakelijk jegens de Consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van een tweedehands Goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van één (1) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Wanneer hij rechtmatig en op correcte wijze een beroep doet op de garantie, heeft de Consument in eerste instantie het recht om van de Verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het Goed te vragen, behalve als dat onmogelijk of disproportioneel zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het Goed en het door de Consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de Consument verricht worden. De kosten bedoeld in deze bepaling zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de Goederen in overeenstemming te brengen, zoals onder andere verzendingskosten en kosten die verband houden met loon en materiaal.

De Consument heeft het recht van de Verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de

koopovereenkomst te eisen:

– indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of

– indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument de

herstelling of de vervanging heeft verricht. Niettemin heeft de Consument niet het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

In geval van prijsvermindering zal elke terugbetaling aan de Consument worden verminderd ten einde rekening te houden met het gebruik dat deze van het Goed heeft gehad sinds de levering ervan.

 1. b) Garantie voor verborgen gebreke

De Verkoper staat daarnaast ten opzichte van de Consumenten in voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het gebrek het Goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk verminderd.

Ieder verborgen gebrek dient zo snel mogelijk ter kennis te worden gebracht van de Verkoper per aangetekend schrijven vanaf het moment dat de Consument het gebrek heeft ontdekt, of in voorkomend geval, normalerwijze had moeten ontdekken.

In het geval van een verborgen gebrek heeft de Consument de keuze om ofwel het Goed terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het Goed te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

Teneinde iedere twijfel te vermijden, sluit de Verkoper iedere garantieverplichting voor verborgen gebreken ten opzichte van Professionelen uit.

8.3 Specifieke Garantie van de fabrikant

De Goederen die worden aangeboden door de Verkoper kunnen daarnaast het voorwerp uitmaken van een bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant (« Specifieke Garantie »), waarvan de omvang en de duur verschilt naargelang het aangeboden Goed.

Teneinde te weten of de te koop aangeboden Goederen het voorwerp uitmaken van dergelijke Specifieke Garantie en om er de reikwijdte van te kennen, wordt de Klant uitgenodigd om de commerciële documentatie met betrekking tot de bewuste Goederen te raadplegen.

Indien dergelijke Specifieke Garantie wordt aangeboden, vangt deze aan op de datum van aankoop van het Goed en dekt deze de gebreken in de fabricage.

Indien de Verkoper niet zelf de fabrikant is van de Goederen, zal hij een beroep op de Specifieke Garantie slechts aanvaarden voor de Goederen die hij zelf heeft verkocht.

Indien de Klant beroep wenst te doen op de Specifieke Garantie dient hij het aankoopbewijs (kopie van het ticket of van de factuur) bij te voegen en te beantwoorden aan de eisen die worden opgelegd door de fabrikant.

De Klant verliest de rechten die hem worden toegekend door de Specifieke Garantie indien hij de voorschriften van de fabrikant om daar op geldige wijze een beroep op te kunnen doen, niet heeft nageleefd.

Deze Specifieke Garantie tast de rechten waarover de Consument beschikt op grond van de garantie voor consumptiegoederen (artikel 8.2.a) supra) niet aan.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

9.1 Algemene aansprakelijkheidsbeperking

De verbintenis van de Verkoper is een middelenverbintenis. Hij is slechts aansprakelijk in geval van grove fout of bedrog van hemzelf of van één van zijn werknemers.

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van de Verkoper :

– beperkt zijn tot vergoeding van de schade van de Klant die rechtstreeks en exclusief het gevolg is van de tekortkomingen van de Verkoper of de vastgestelde gebreken aan de Producten;

– in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de prijs van de Producten die aan de basis liggen van deze aansprakelijkheid (maximum plafond) ;

– zich in ieder geval niet uitstrekken tot vergoeding van immateriële en/of indirecte schade, waaronder in het bijzonder exploitatieverliezen, inkomstenderving, omzetverlies, onderbreking van activiteiten, verlies of verslechtering van data en/of commerciële schade wordt begrepen.

De Klant moet de Verkoper binnen de acht (8) kalenderdagen volgend op het optreden van de beweerdelijk geleden schade per aangetekende brief waarschuwen en de Verkoper in staat stellen om alle nuttige vaststellingen te doen.

9.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1.  a) In geval van overmacht

De niet-uitvoering van één of meerdere contractuele verbintenissen of de laattijdige uitvoering ervan door de Verkoper zal niet gezien worden als een wanprestatie in zijn hoofde, voor zover deze niet-uitvoering of deze vertraging rechtstreeks te wijten is aan een geval van overmacht (« Overmacht »).

Maken onder andere gevallen van Overmacht uit, zonder dat deze lijst exhaustief is:

– verstoringen / onderbrekingen van de Site, van telecommunicatie- en/of betaaldiensten die vreemd en onafhankelijk zijn van de redelijke wil van de Verkoper en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen niet redelijkerwijs door hem konden worden voorzien;

– stakingen, buitensluiting (lock-out) of andere sociale conflicten, daaronder begrepen conflicten bij de vervoerder en/of de telecommunicatie- / postdiensten;

– elke brand, overstroming of natuurramp die vreemd en onafhankelijk is aan de redelijke wil van de Verkoper en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen niet redelijkerwijs door hem konden worden voorzien;

– een tekort of reductie van arbeidskrachten, materiaal, transportmiddelen of openbare dienstverlening of storingen die verband houden met de voorziening van energie, telecommunicatienetwerken/ internet;

– een belangrijke wijziging in de toepasselijke wetgeving op de te koop aangeboden Producten;

– de stopzetting van de productie van Goederen door hun fabrikant (indien de fabrikant niet de Verkoper is);

– of elke andere soortgelijke omstandigheid, die vreemd en onafhankelijk is aan de redelijke wil van de Verkoper en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen redelijkerwijze niet door hem konden worden voorzien.

De Verkoper, slachtoffer van Overmacht :

–        zal de Klant onmiddellijk schriftelijk informeren over de situatie en zijn gevolgen;

–        zal overleggen met de Klant over gepaste voorlopige maatregelen en zal proberen, met de nodige voorzichtigheid om de oorzaak van de niet-uitvoering of de vertraging te elimineren, op te heffen of te verhelpen; en

–        zal, nadat de oorzaak van de niet-uitvoering of van de laattijdige uitvoering is verdwenen, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, zijn verplichtingen respecteren.

In het geval de overmachtssituatie langer dan twee (2) maanden duurt, kan elke Partij de Overeenkomst opzeggen via e-mail, zonder dat dit de andere Partij het recht geeft om een schadevergoeding te eisen.

 1. b) In geval er een verbod bestaat om de Producten te gebruiken in het land waar de Klant zijn woonplaats heeft en / of in gelijk welk ander grondgebied en in geval van miskenning, door de Klant, van de geldende regelgeving

De Verkoper verbindt zich ertoe om de geldende regelgeving te respecteren bij de vervaardiging en de commercialisering van de Producten.

In geen geval garandeert de Verkoper dat de Producten die in de handel werden gebracht zullen kunnen worden geëxploiteerd en/of gebruikt in het land waar de Klant zijn woonplaats heeft en/of op gelijk welk ander grondgebied waar die laatste ze wenst te gebruiken.

Daarom is het de taak van de Klant:

– om zich in te informeren over de regelgeving die van toepassing is op het gebruik en de exploitatie van de aangekochte Producten bij de Verkoper, in zijn land van woonplaats en / of op gelijk welk ander grondgebied waar die laatste ze wenst te gebruiken en dit voorafgaand aan de aankoop van deze Producten (zoals bijvoorbeeld, het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim) en

– om alle registraties, vergunningen of andere noodzakelijke machtigingen te bekomen zodat de Producten kunnen worden gebruikt in het land van zijn woonplaats en / of op gelijk welk ander grondgebied waar hij ze wenst te gebruiken (zoals, bijvoorbeeld, de registratie bij het DGLV (http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones)).

De Verkoper is ontheven van iedere vorm van aansprakelijkheid in de volgende omstandigheden :

– indien de Producten die werden aangekocht bij de Verkoper niet kunnen worden gebruikt / geëxploiteerd in het land van woonplaats van de Klant en / of op gelijk welk ander grondgebied waar die laatste ze wenst te gebruiken ;

– indien de Klant niet voldoet aan de vastgestelde wettelijke en reglementaire vereisten om de Producten te gebruiken in het land van zijn woonplaats en / of op gelijk welk ander grondgebied waar die laatste ze wenst te gebruiken ;

– indien de documentatie, met betrekking tot de juridische en reglementaire vereisten die van toepassing zijn op het gebruik van Producten in het land van de woonplaats van de Klant en / of op gelijk welk ander grondgebied waar die laatste ze wenst te gebruiken, die gratis door de Verkoper wordt meegedeeld aan de Klant op verzoek van die laatste onvolledig blijkt te zijn en / of onjuistheden vertoont.

 1. c) In geval van niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en / of in geval van een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant

De Klant erkent te zijn ingelicht dat bepaalde Producten die worden verkocht door de Verkoper risico’s met zich meebrengen.

Ter illustratie, erkent de Klant te zijn ingelicht over het verhoogde brand- en explosiegevaar die de Lithium-Polymeer (Li-Po) batterijen kunnen opleveren.

De Klant verbindt zich ertoe om de gebruikshandleiding van de fabrikanten te consulteren en om strikt de gebruiksaanwijzingen te respecteren voor elk aangekocht Product en dit teneinde elk risico op ongevallen voor zover mogelijk te vermijden.

De klant is er zich van bewust dat de Verkoper niet over de mogelijkheid beschikt om na te gaan of de Klant de gebruiksaanwijzingen van de Producten respecteert.

De Verkoper is in ieder geval ontheven van zijn aansprakelijkheid bij een inadequaat gebruik van de Producten.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

10.1 Verwerking van persoonsgegevens van Klanten door de Verkoper

Rechtsgronden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 5 a) en b) van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en 6.1. a) en b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).

Doeleinden van de verwerking 

De Verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klanten voor klantenbeheer (zoals bijvoorbeeld voor de administratie van het cliënteel, voor het beheer van bestellingen, voor het opvolgen van leveringen, voor de facturatie van de Diensten, voor het opvolgen van de solvabiliteit en voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Toestemming

Voor zover de Klanten hiermee uitdrukkelijk toestemmen, kan de Verkoper hen nieuwsbrieven via elektronische post zenden.

De Klanten kunnen hun toestemming op elk moment intrekken, door zelf de instellingen van hun klantenaccount  te wijzigen en/of  door gratis een e-mail te verzenden naar: info@aerialsolutions.be.

Recht op toegang, verbetering, verwijdering en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Klanten hebben toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken.

Bovendien, hebben zij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en ze te laten doorsturen naar een andere onderneming (recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens).

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, worden de Klanten gevraagd om:

– zelf de instellingen van hun klantenaccount aan te passen; en/of

– gratis een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@aerialsolutions.be.

Bewaartermijn 

De persoonsgegevens van de Klanten die door de Verkoper worden verwerkt zullen worden bewaard:

– indien geen enkele Overeenkomst wordt gesloten: voor zolang het klantenaccount actief is ;

– indien een Overeenkomst wordt gesloten: gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Beroep

De Klanten beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Rue de la Presse, 35 te 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

10.2 Verwerking van persoonsgegevens van Klanten door de Betalingsdienstaanbieder

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klanten uitgevoerd in het kader van een betalingstransactie.

Deze verwerking is de verantwoordelijkheid van de Betalingsdienstaanbieder.

Deze gegevens worden verwerkt door de Betalingsdienstaanbieder, die gehouden is om de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn opdracht te respecteren.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De commerciële documentatie, het ontwerp van de Site en de teksten, benamingen, logo’s, opmaak en illustraties alsook andere elementen die zich daarop bevinden kunnen worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het recht op afbeelding alsook door alle andere geldende intellectuele eigendomsrechten.

Al deze elementen behoren tot de eigendom van de Verkoper en/of van derden van wie de Verkoper de nodige toestemmingen heeft verkregen. Ze kunnen niet worden meegedeeld of worden gebruikt op welke manier dan ook door de Klanten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.

Elke reproductie met een commercieel of publicitair karakter van informatie (afbeeldingen, teksten, cijfers, etc.) die deel uitmaakt van commerciële documentatie, of die op de Site staan, alsook eender welke gebruiks- en reproductievorm van andere constitutieve elementen van de Site, zoals de grafische weergave, de afbeeldingen, de geluiden of computerapplicaties, zijn strikt verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.

Elk verzoek in die zin moet worden gericht aan de Verkoper door een e-mail te verzenden naar: info@aerialsolutions.be.

 1. CONTACT EN INFORMATIE / KLACHTEN EN BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING

Voor elke vraag of opmerking over het sluiten, de uitvoering of de annulering van een Overeenkomst en / of over de dienst na verkoop, alsook voor alle eventuele klachten, kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper van dinsdag tot vrijdag tussen 10u en 12u in de voormiddag en 14u en 18u in de namiddag :

 • hetzij per telefoon : +32 (0) 485 462 599 ;
 • hetzij per e-mail : info@aerialsolutions.be ;
 • hetzij per gewone brief : 2610 Wilrijk, Bloemenveld 21.

In geval van klacht, kan de Klant zich ook richten tot het Online Dispute Resolution Platform dat op Europees niveau werd opgericht teneinde te proberen het geschil met de Verkoper buitengerechtelijk op te lossen : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 1. SLOTBEPALINGEN

13.1 Nietigheid

Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, komen de Partijen overeen dat deze niet uitvoerbaar zal zijn, maar dat de andere bepalingen van de algemene voorwaarden wel hun werking behouden, behalve wanneer de litigieuze bepaling essentieel is en de algemene voorwaarden niet meer ter goeder trouw gewijzigd kunnen worden teneinde het evenwicht van de rechten en verplichtingen van de Partijen te herstellen of behouden.

13.2 Bewijs

Tussen de Partijen kunnen de transacties, verrichtingen op het netwerk, elektronische communicaties, connecties en andere elektronische manipulaties worden bewezen met behulp van .log bestanden, e-mails en transactiebestanden, die door de Verkoper kunnen worden bewaard op elektronische dragers.

De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens.

Deze bewijsmogelijkheid verhindert de Partijen niet om elk ander bewijsmiddel te gebruiken dat door de wet wordt toegestaan.

13.3 Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, onverminderd het recht van de Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

13.4 Bevoegde rechterlijke instanties

Elk geschil tussen de Partijen, dat niet minnelijk werd opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken, onverminderd het recht van de Consumenten om zich op bepalingen van dwingend recht te beroepen.